is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en smeltpunten door gedeeltelijke ontleding bij lager temperatuur gevonden, dan bij de macroscopische proeven geschiedde.

De temperatuur, waarbij isotrope vloeistof uit de anisotrope ontstond, was bij alle mengels, dat van 60% uitgezonderd, in nagenoeg gelijke mate verlaagd.

Dit staafde mij in mijne opvatting om het optreden van eene groene plek in de macroscopisch waargenomen troebele vloeistof als het ontstaan der heldere te beschouwen.

Wat de waargenomen kleurverschijnselen betreft, dient nog het volgende gereleveerd te worden: Slechts bij snelle afkoeling, dus bij sterke onderkoeling trad kort vóór het vast worden eene groen-violette schemering op, dezelfde, die ook bij het zuivere propionaat werd waargenomen, wanneer met opvallend licht werd gewerkt. Indien er dus eene tweede vloeiend kristallijne modificatie bestaat, blijft deze ook na toevoeging van p-azoxyphenetol zéér metastabiel.

De groene en roode kleuren, welke de verschillende vloeiend kristallijne mengkristallen vertoonden, waren aan den p-azoxyphenetol-kant het schitterendst. Zij bleven gedurende liet geheele traject der vloeiende kristallen bestaan, terwijl van een omslag van de eene kleur in de andere niets werd ontdekt. Bij afkoeling werden de groene en roode plekken, die bij draaien van den nicol de complementaire kleur aannamen, naarmate de overgangstemperatuur meer werd genaderd, intensiever gekleurd. Dit is waarschijnlijk hetzelfde, wat Lehmann waarnam. Hij toch zegt het ontstaan van een tweede modificatie waargenomen te hebben, door het optreden