is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5« avenue, en is het 2Ue huis, gerekend van ai de kruising met de 7 e avenue, aan de linker zijde der straat welke de zeven en vijftigste heet (de even genummerde huizen liggen links.) Slechts in één opzicht is de New-\ orker huisnummering gebrekkig: In de avenues zijn de huizen doorloopend genummerd : niet aldus in de nieuwere steden, daar heeft men in de avenues hetzelfde stelsel toegepast als bij de dwarsstraten, en vangt op ieder snijpunt een nieuw honderdtal aan. In de onbebouwde kwartieren, gelijk er zoovele zijn, heeft men daarenboven de blokken in denkbeeldige vakken verdeeld, en aangenomen dat bijv. na elke '20 meter breedte een volgend nummer aanvangt. Zoo kan ieder huis dadelijk zijn nummer krijgen, en is latere hernummering overbodig.

Dat deze methoden praktisch bleken, wordt wel het best bewezen door hare toepassing in alle Amerikaansche steden; en wat zeer verrassend is: met behulp dier straatnummers localiseert men even gemakkelijk als met straatnamen. Voor wie in zekere straat een winkel oi een theater, of een woonhuis kent, roept het nummer van die straat dadelijk dat gebouw voor den geest; en het ware te wenschen dat hier te lande in de nieuwe buurten die straatnummering (en óók de huizennummering) werd ingevoerd. Zoodoende konde men ook met rust laten de schimmen onzer zeehelden, vorstenverwanten en andere be- en onberoemdheden, die als ze hadden kunnen vermoeden hoe sjofel de naneef hen zoude eeren, zeker gezorgd zouden hebben hun naam met eene ondoordringbare stoflaag van vergetelheid te bedekken.

Is te New-York de voortbeweging in horizontale richting goed geregeld, niet minder die in verticale richting bij de liooge huizen, welke in de zaken-wijk — en ook alleen