is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kamers in de was gezet, behalve gedurende het jaargetijde dor matten en kleeden.

/elden ging er een dag voorbij zonder gast aan tafel; zelden een nacht zonder logé. Want in die tijden beteekende een bezoek brengen minstens overnachten en een deel vau den volgenden dag over blijven. Ach, zjj zijn thans genoegzaam allen heengegaan — zoo vervo Powell weemoedig — èn de fauiilie, èn do gasten, allen zoo hartelijk, zoo trouw, zoo moedig, zoo voorkomend.

Ik wil ze even voor den geest roepen: De rijzige, veerkrachtige gestalte van den vader, met een glimlach van genoegen op het gelaat, als zich de gelegenheid bood een gast te verwelkomen. St *rk door rechtschapenheid, was hij enkel gestreng als kwaad was te keeren, anders steeds toegevend. Door zjjn huisgezin hartelijk bemind, was hij overal in den omtrek welkom; en de zwarte bevolking, welke hem diende, besohou wde hem niet als meester maar als vriend. Opgevoed aan de Universiteit, hoffelijk naar den ouden stempel, wijdde hij zich geheel aan zij" huisgezin en aan wie van hem afhankelijk waren, lederen avond zette hij zich in den salon neder, aan den ruimen haard welke des zomers met het lijne groen van asperges was getooid; en daar in den kring van huisgezin en gasten, las hjj uit den bijbel voor en deed het gebed.

't Was een der mannen, gelijk die ridderlijke eeuw er zoovelen kende: goed geschoold en gehoorzamend aan de voorschriften van den Christelijken Godsdienst.

Larie — bromt gij — een leelijke slavenhouder, die,

evenals lira, 7iu ja, onze voorouders, de zwartjes

hoogstens goed genoeg achtte voor een Christelijke zweep; een schijnheilige rakker!

Doch een professor kan ons terecht wijzen; en al zijn niet alle professorale uitspraken onorastootelijk, het oordeel van dezen verdient eenig vertrouwen, want professor W. II. Councill is zelf een neger, rector van het negercollege van Alabama. (Een college is iets minder dan eene universiteit.) In een zeer belangrijk opstel in „the Forum" (Juli 1N9!>) behandelt hij de toekomst van den neger, en eindigt met te verklaren: Het beste is, dat wij