is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sneuvelden. In het holle van den nacht riep kapitein Frank Preston, een man evenmin hang voor gevaar als beschaamd om te bidden, Gode aan tot bescherming over ons klein troepje. Het was een nederig, ernstig verzoek, dat diep drong in (ie harten der hoorders. Van slechts weinige bleven de oogen droog; geen kleine gedachten vervulden ons meer nadat hij aldus gesproken had van ons tehuis, onze vaders en moeders, van vaderland, overwinning en nederlaag, van leven, dood en eeuwigheid. Kapitein Preston had als officier gediend in de afdeeling van „Muur" Jackson (Stonewall Jaekson), had een arm verloren te Winchester, was gepensioneerd, en nu assistent-leeraar in het Latijn en instructeur van een der compagnieën van de Academie; een echte Presbyteriaan uit de valleien der Alleghanies. Zij die hem enkele uren later zijne compagnie zagen kommandeeren in het heetst van het gevecht, terwijl zjjn slap neerhangende mouw bewees dat hij de gevaren kende van vroeger, konden zich overtuigen dat inderdaad de dappersten tevens zijn de teerhartigsten; de meest moedigen, zij die het meest liefhebben.

Dat eerste gevecht der jongens van Lexingtou was inderdaad een vuurproef. Van de 225 kadetten bleven er dien dag 5(! gewond of gesneuveld op het slagveld achter. Doch die vuurproef was tevens een viktorie.

Geheel anders streden de Noordelijken; met zóó weinig geestdrift, dat wiens diensttijd was afgeloopen , onbekommerd naar huis trok; om 't even of er gevaar dreigde of niet. ftelfs is het voorgekomen dat vrijwilligers , die voor precies drie maanden hadden geteekend , hun afscheid namen op 't oogenblik dat hunne kameraden in den slag gingen ! En zóó weinig gevoelde de bevolking van NewYork voor den strijd uit naam dei' menschel ij kheid gestroden, dat toen 11a een paar jaar alle bedrijf stilstond tengevolge van de verlammende werking van den oorlog, er een oproer uitbrak, tijdens hetwelk verscheidene negers — onschuldige oorzaak van den krijg — werden opgehangen, en zelfs een weeshuis voor negerkinderen werd verbrand!

Ongetwijfeld — zegt Ilorace Greely — zoude in 1863 (dus