is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pruimden terwijl do afslager het rechterlijk vonnis voorlas, krachtens hetwelk de verkoop plaats vond. De advokaten der belanghebbende partijen waren tegenwoordig, zoo ook schuldeischors en deelgerechtigden in den boedel. Ook waren gewone kooplustigen aanwezig, die bedienden zochten; alsmede slavenkoopers van minder allooi, die er op uit waren een profjjtje te maken door laag in te slaan. Wij zetten ons neder, keken toe en luisterden met gespannen aandacht.

X.i voorlezing der officieele stukken betreffende den gereohtelijken verkoop zette de afslager de sluizen zijner welsprekendheid open. Hij begon met zijne toehoorders opmerkzaam te maken dat dit niet was een gewone verkoop van min of meer beschadigde negers - een verkoop waarop men om zoo te zeggen een kat in den zak kocht — maar een buitengewone gelegenheid, zooals men er maar een paar in zijn heele leven tegenkomt, en waarop do kooper zeker kan zijn dat bjj voor iederen uitgegeven dollar, werkelijk ontvangt een vollen dollar's waarde aan echt puik negervleesch, gezond, flink gewassen, goed gemanierd, eerbiedig, gewillig en gehoorzaam. Wel, heeren — zeide hij — je kan ze allemaal bekjjken, van den oudsten tot den jongsten zal je geen spoor van een

zweepslag op ze vinden. Kolonel tot wiens nalatenschap zij behoo-

ren, was bekend als een zeer mensohlievend meester en tevens als een van de beste neger-fokkers van heel Virginia. Deze arme drommels worden dan ook niet verkocht wegens gebreken , maar enkel en alleen omdat wegens den plotselingen dood vnn den Kolonel, de financiën wat in de war zijn, en zijne negers verkocht moeten worden ter afdoening van schuld en om zjjne talrijke erfgenamen wat contanten te bezorgen Dat dit alles de zuivere waarheid is, verzeker ik op mijn woord van eer."

Na aldus de koopers lekker te hebben gemaakt, deelde hij mede dat onder de te verkoopen slaven zich bevonden goede koetsiers, tuinlieden, tafelbedienden . boerekneehts, koks , melksters, naaisters, waschvrouwen, en het meest belovende, best groeiende, lamzaohte troepje kleine nikkertjes, dat hij ooit het genoegen had ter tafel te brengen.

Het eerst werden verkocht eenige „bokjes" — zooals hij ze voor de grap noemde — jonge, ongetrouwde kerels van achttien tot vijfentwintig jaar. Toen hun gezegd werd op de lage afslagersstelling te gaan staan, ontblootten zij zich vlug tot aan de heupen en sprongen op de verhevenheid, alsof zij er zelf pleizier in hadden; grinnekend, als de koopers hen elkander betwistten en de prijzen opjoegen. Secure koopers kwamen dichterbij; bekeken hunne oogen; spraken hen toe om zich te vergewissen dat zij niet doot waren en welopgevoed; lieten hun den mond openen en on-