is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derzochten liet gebit; betastten rug- en armspieren; lieten (le broeken optrekken om de beenen te bezien, en deden hun bod eerst na ziel. aldus op deze en andere punten op de hoogte te hebben gesteld. I elkens wanneer een koop was afgesloten , werd de naam van den lioogsten bieder bekend gemaakt, en die mededeeling werd door de zwartjes zelf begroet met gegrinnik en zulke uitdrukkingen als : „God zij dank als het naar hun wenseh was, of anders met gelaten zwijgen. \ errassend was het op te merken hoe goed zjj ingelicht schenen omtrent den aard der mannen die hen koopen wilden.

De tooneeltjes die zich voordeden bij den verkoop van jonge meisjes waren genoegzaam gelijk aan de hier geschetste: slechts was zeer stuitend de al te open wijze waarop tot en over haar gesproken werd. Eene werd aangeprezen als een „liarddraafster", omdat zij op zeventienjarigen leeftijd reeds twee kinderen had. Een andere, een mooie mulattin, was blijkbaar erg onthutst doov hetgeen men haar vroeg.

Allen brachten goede prijzen op. „Negers zijn hoog", luidde de algemeene opmerking. Wie hen kocht , waarheen ze gingen, of zij van vader, moeder, broeder of zuster werden gescheiden, is Gode alleen bekend. Dat het lot hun genadig moge geweest zijn !

„Nu zul ik teil verkoop aanbieden een prachtexemplaar van een kinderkrijgende vrouw - vervolgde de afslager - door en door gezond en zonder eenig gebrek hoegenaamd. Zjj was de lieveling der familie. Ik bied haar aan met het recht 0111 liaar mail en twee kinderen over te nemen tegen zeer verlaagden prijs, want de belanghebbenden in den boedel wenschen allen dat deze zoo mogelijk bij elkaar blijven. Sta op Martlia-Ann! Toen stapte op de verkoopstelling eene breede, welgedane, moederlijke verschijning, met een lief, open gelaat. „Nu heeren — aldus ging hij voort — als u naar gindschen hoek wilt kijken, dan zult u daar zien Israël, den man van Martlia-Ann, en Cephas en Melinda, hare beide kindertjes. Israël is niet wat men noemt een man gezond van lijf en leden. Hij brak eenige jaren geleden zijn been bij het oppassen van de jonge paarden van den kolonel, en sedert kan luj geen zwaar werk verrichten. Maar iedereen op de plantage heeft mij verzekerd dat Israël een uitstekende hulp is voor allerlei licht werk bij huis, e» men kan hein voor een prikkie krijgen.

„Ja, mijnheer - viel Israël haastig in - ik kan evengoed werken als de beste, en Meesters, als u maar mij en de kinderen met Martha Ann wilt koopen: God is mijn getuige, dat ik mij voor u dood zal werken."