is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nagedachtenis besloot hij al zijn tijd en geld aan zwakkeren te wijden.

Zijn pogen wordt met goed gevolg bekroond, gelijk bij een man van zaken te verwachten viel; en naar mij voorkomt is de door hem doorloopen school de ware school der praktische philanthropie. Gelijk de vrome Indiër zijn leven in drie deelen verdeelt: in het eerste komt hij tot ontwikkeling, in het tweede arbeidt hij, in het derde trekt hij zich terug om te overpeinzen, zoo is ook ter bereiking van het meer moderne ideaal: zalig te worden door anderen bij te staan, te wachten totdat het tijdperk van eigen ontwikkeling is gesloten. Wie zicli op te jeugdigen leeftijd aan zijne medemenschen wijdt, loopt gevaar door onrijpheid zich en anderen van de wijs te brengen, en weekelijkheid voor naastenliefde te houden. Eerst wie zelf man is geworden door wereldondervinding en door eigen arbeid, heeft recht tot anderen te gaan, en het „primo vivere, deinde philosophare", is óók geschreven voor wie zich op philanthropisch gebied verdienstelijk wil maken.

Dat de private car van den lieer Crittenden uiterst eenvoudig was, spreekt van zelf; en zoo gij het verre van nederig vindt dat zoo iemand zijne levensbeschrijving rond laat deelen door den huisknecht, bedenk dan, dat Amerika een heel groot land is, en dat wie er niet luide de stem verheft, gevaar loopt onverhoord te blijven.

En wat ik met dezen niillionair verhandelde? Ach, dat is niet geschikt voor „ears polite". Want op zedelijkheidsgebied ligt Amerika nog midden in Europa.