is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebroken door de zware bloemtrossen, welke half glijden van den blanken schoot, en in welker heftig groen, schrei door den electrischen lichtstroom, de groote roode rozen bijna onheilspellend gloeien. Vooral dat meisje daar zoude ik willen hooren, met dat gebiedend gelaat, met die nekspieren een en al wilskracht, de lippen vast op elkander gesloten, en de donkere, starende, diepe oogen eener treurspelspeelster. De rozenschoof, gebonden met de promotiekleuren, ligt achteloos dwars op haren schoot, de rozen als bloeddroppelen lekkend uit het afgesneden groen. Zoo heeft Salome zitten peinzen met het hoofd van Johannes in het gouden bekken! Voorziet zij triomfen te Ohicago? — liet Parijs van het Westen — of eerzuchtiger nog: te New-York? Op het planken tooneel, later op liet wereldtooneel? Wie zal liet zeggen? want ook voor meisjes is alles mogelijk in Amerika.

Doch nu staat de Directeur der Hoogere Burgerschool op van zijne plaats. Goedmoedig keuvelend, zooals een vader die tot zijne kinderen spreekt — achttien honderd kinderen! — verklaart hij waarom ditmaal de promotie kleiner uitvalt dan anders. Onze zuster en dochter, zegt li ij — met de minachting van den klassieker doelende op de jeugdige Manual training High school — heeft zoovele onzer leerlingen tot zich getrokken. Maar liet leedwezen komt slechts even doorschemeren; weldra weder goed gehumeurd, wenscht hij zijne leerlingen voorspoed op de levensreis.

En nu komt de hoofdschotel van den avond : het uitreiken der diploma's! Een soort tabouret, met de zitting halfcirkelvormig naar boven gekromd, wordt op het podium gedragen. Berghoog liggen in de kromming opgestapeld de "2-'1)!! groote rollen perkamentpapier ; elke rol vroolijk gebonden met lange linten in de promotiekleuren. Hoog fladdert op al liet geel en blauw in den luchtstroom van den waaier aan het plafond.