is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zie, wat in Amerika den vreemdeling meer treft dan de hang tot geldverdienen, is de goedwilligheid waarmede daar geld wordt uitgegeven voor zaken waarvoor wij niets of bijna niets over hebben. En denk niet dat bijv. de kosten van het onderwijs daar minder gevoeld worden dan hier: Wel is het onderwijs gratis — zelfs op de Iloogere Burgerschool — maar om 't even, ergens moet het geld vandaan komen, en dat laatste voelt in Amerika de belastingschuldige veel sterker dan bij ons. Bij ons op het vaste land van Europa, regent het van uit den hooge: wij leven grootendeels van staatssubsidies. Die hebben wij wel zelf betaald in den vorm van belastingen , maar dat is niet zoo rechtstreeks na te speuren; en daarenboven koesteren wij allen de geheime hoop dat zoodoende eigenlijk een ander draagt de lasten van onze lusten. Niet aldus in Amerika: wie daar wil protiteeren, moet zelf betalen. De Staat geeft slechts een „schijntje'' geld; het overige moeten de stedelingen zelt vinden, en dat is geen kleinigheid, waar — zooals ginds — geen inkomsten uit schoolgelden staan tegenover de uitgaven!

De ingezetenen worden daar dus veel gevoeliger dan in Europa herinnerd aan de geldelijke gevolgen van het onderwijs. Maar hiertegenover staat dat zij ook meer directen invloed kunnen uitoefenen op het te offeren bedrag. Men is vrij om veel of weinig aan scholen te besteden, en liet is verrassend te bemerken, hoezeer die vrijheid prikkelt. Gelijk in middeneeuwsch Europa de steden elkander overbluften met hooge torens, zoo overbluffen de Amerikaausche steden elkander met scholen. Deze zijn mèt de waterleiding, mèt de fabrieken, mèt de waarde der be-

O > '

bouwde eigendommen, mèt het aantal stoombrandspuiten, ja, met wat al niet, de zichtbare teekenen waaruit de bloei eener stad kan worden afgeleid. Goede scholen zijn