is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke gevonden, ook van de 44 leerkrachten zijn er 22 van de zwakkere kunne; en wilt gij weten welke vakken zij doceeren: 4 latijn, 10 de moderne talen, 1 geschiedenis, 1 scheikunde, 3 wiskunde, 1 stenografie en boekhouden, terwijl 2 toezicht houden en hulp verleenen in de studiezaal.

En in Kansas-city zijn de dames nog bescheiden in hare eischen! Te Minneapolis wordt, zooals reeds vroeger werd medegedeeld, op de Hoogere Burgerscholen geen enkel manspersoon aangetroffen, behalve de directeur en de leeraar in handenarbeid (al zal dat laatste ook wel andeis worden, waar — zooals op de Manual training High school te Denver — vrouwelijke leerlingen het meubelmakersvak beoefenen!)

Dat op Amerikaansche Hoogere Burgerscholen latijn wordt geleerd, behoeft niet te verwonderen: in die middelbare school smelten onze H.-B.-S. en gymnasium samen; van daar uit bezoekt de leerling de universiteit, het polyteclinicum of wel treedt hij direct de wereld in, — het laatste is regel. Men heeft trouwens keuze, en kan zich dus van meet af voorbereiden voor de toekomstige loopbaan. Ie Kansascity worden bijv. zes verschillende leergangen gegeven: de zoogenaamd Engelsche leergang, de klassieke, de latijnsche, de latijnsch-wetenschappelijke, de leergang deimoderne talen, en de handelsleergang. De namen duiden genoegzaam het verschil aan; alleen in den klassieken leergang wordt het grieksch onderwezen.

Gelijk gewoonlijk in 't westen, bedraagt het aantal schooldagen per jaar honderd tachtig — een kwart minder derhalve dan bij ons. Even als in Engeland wordt op Zaterdag geen school gehouden, doch daarentegen is de Woensdag een gewone schooldag. Het schooljaar woidt verdeeld in twee halfjarige cursussen (terms), en de ge-