is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scholen, maar ook van lagere en van nog hoogere. /oo herinner ik mij een lagere school, ver in 't westen, waar zeer juist de naam werd uitgesproken van Queen W ilhelmina, en men afwist van de drooglegging der Zuiderzee, die ontstaan was door een inbraak van de Noordzee. En hoe plat Nederland is: van af het dak van zijn huis kan men 't geheele land overzien! En wat de wateigeuzen deden. Hoe daarna werkelijk goed werden opgezegd verzen van Longfellow en anderen. En hoe vervolgens in de hoogste klasse inderdaad aangrijpend fraai veelstemmig werd gezongen door de veertienjarige jongens en meisjes, waarbij een meisje met heerlijke sopi'aan de >olo op zich nam. En hoe de kinderen in de laagste klasse vlugger wisten te tellen met breuken — zoo zeer een vereischte bij het gebruik van Engelsche maten — dan menig vaderlandsch scholier met geheele getallen. Doch wat mij nog het meest verwonderde — overwegende dat deze openbare scholen kosteloos zijn — was. . . de volkomen smetteloosheid der jongensboordjes!

Maar ik zoude natuurlijk ook dwaze dingen kunnen vertellen. Hoe te Minneapolis tengevolge van een tout in de belastingheffing plotseling het geld op was, en dus alle scholen, zoowel hooge als lage, zes weken vroeger moesten sluiten dan gewoonlijk; hoe het rapport van den Superintendent over de scholen in den Staat Missouii nooit meer dan 200 pagina's druk groot mag zijn wat 1 ij de uitbreiding van 's mans werkzaamheden wegens liet stijgen der bevolking, ten gevolge heeft dat dit geschrift met een oogenbedervende letter wordt gedrukt; hoe men bezig was te Philadelphia een nieuwe Hoogere Burgerschool op te richten, zóó weelderig, dat wegens gebrek aan geldmiddelen al drie jaar geleden de bouw was gestaakt— wat niet verhinderde dat alvast volkomen