is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan in de oude wereld, de werkman er toch dezelfde mensch is. Daar zijn er die hard werken, ten einde zooveel mogelijk te verdienen; maar er zijn daar ook niet weinige lanterfanters. Wijckott ontmoet er velen die, zoodra de baas den rug heeft gekeerd, het zicli gemakkelijk maken, 't Is waar, het waren meestal emigranten; want geboren Amerikanen treft men zelden aan bij Wijckoff's kornuiten, de „unskilled labor-'. Toch is er ook wel inlandsch „skilied labor' die van bedaard werken houdt. Hieromtrent haalt Wijckott' een leerrijk voorbeeld aan uit de fabriek te Chicago: Wie des morgens ook maar één minuut te laat aan de poort komt, moet wachten tot het eerste schaft, en verliest dus 21/8 uur arbeidens. Zoo geviel liet dat twee vernissers, die per stuk werkten, een schaft moesten verzuimen. Maar desniettemin hadden zij dien dag ten slotte evenveel werk verricht als gewoonlijk. Die 21/2 uur waren dus ingehaald, en — zegt Wijckott' — feitelijk hadden zij wel iederen dag te laat kunnen komen. Maar dan zouden de opzichthebbenden dat gemerkt hebben, en de prijs van het stukwerk lager zijn gesteld.

En evenals in Europa, zijn er ook daar onbezonnenen, die denken dat in groote steden eerder werk is te vinden dan elders, en zoo de reeds overvoerde werkmansmarkt nog meer drukken. E11 dan zijn er ook in genoeg aantal, die — al konden zij werk vinden — liever niets uitvoeren, en zoo zij getrouwd zijn, van den arbeid hunner vrouwen leven. Ook zijn er sletten van vrouwen en .slechte huishoudsters. En evenmin is er aan dronkaards gebrek. Wreet gij dat in Amerika aan drank ongeveer 700 millioen dollar wordt besteed, tegen maar 9<i3 millioen aan ander voedsel? En toch is liet verbruik aan sterke