is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vatten heil de zenuwachtig op en neer trillende raanizagen, welke zij verlaten als planken.

Geen oogenhlik rust wordt het hout gegund: de vier tot niooten gesneden kameraden worden onmiddellijk twee aan twee gescheiden. Twee worden ter linkerzijde op een andere rollentafel gelegd, twee op een andere rollentafel ter rechter. Aan 't eind dier tafels gonzen begeerig de cirkelzagen — verscheidene naast elkander, op verschillende onderlinge afstanden geplaatst: want de planken zijn naar gelang ronding en dikte van den boom, op verschillende breedten te snijden. Op 't oog inoet de werkman schatten, welk zagenpaar het voordeeligst is, en dan schiet de plank als uit eigen aandrift naar voren, terwijl het gonzen der metalen schijven verandert in een juichen, in een steeds liooger en hooger bet uitgillen van pret, als ze de scherpe tanden vinnig, pijlsnel, slaan in het blanke boonienvleesch: een kannibalentriomfkreet, die plotseling eindigt in een zachten snik, als bet maal is genoten.

Weg jagen de planken uit de metalen tanden, om amechtig neer te vallen op kettingen zonder eind — dwarsgesteld op de rollentafels, die haar in de breedte naar boven voeren, 1111 0111 de laatste verminking te ondergaan. 1loog in de lucht loert daar op haar een man met vele krukken voor hem , zooals een seinwachter in den uitkijk op een groot station. Als hij aan zulk een kruk rukt, dan duikt tusschen de kettingen gonzend een cirkelzaag op, en ritst door de plank; rukt hij aan vier krukken tegelijk, dan rijzen vier cirkelzagen omhoog, en wordt het bout in waardelooze deelen gesneden , die als afval duikelen van de kettingen, welke dan geen steun meer verlecnen. Zulks doet bij wanneer volgens zijn oordeel de