is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stam staan wij als bij een dierbaren afgestorvene. Arme natuur, die zoo langzaam groeit, veel te langzaam voor de hebzucht onzer tijden!

W ie Amerika bezoekt en zulk een houtzaagmolen wil bezichtigen, moet zich zelfs haasten; want over een vijftiental jaren — welk een korte spanne tijds! — zullen de bosschen van Minnesota zijn uitgeput, welke de hier beschrevene en de andere* fabrieken van Minneapolis voeden. Vijf en twintig duizend bunders worden op deze wijze jaarlijks uitgemoord. Wat zulk een cijfer beteckent? In drie jaren tijds zoude, op dien voet mishandeld, gansch Gelderland boomloos zijn!

Wilt gij eerst over vijftien jaren gaan, dan, ja dan moet gij u met een varkensslachterij tevreden stellen. Varkens zijn gemakkelijker te fokken dan hoornen: hun voorraad geraakt nooit op. En zulk eene slachterij heeft niets griezeligs. Gij treedt het kantoor binnen: een beetje donker; slechts vervroolijkt door een paar takken bloeiende meidoorns in een vaasje. — Men ruikt deze echter niet, want in dat vertrek, zooals overal, heerscht eene eenigszins lauwe wee-zoete geur. — Dan door glibberige gangen, langs allerlei plassen, vele trappen op, en neerkijken in een kleine ruimte, waarin met slagen en stompen te hoop worden gedreven zwarte, cylindervormige massa's. Ruts! een zwak schreeuwtje, wat trekkingen, een rood fijn straaltje — en daar hengelt zoo iets zwarts boven een traag vloeiend, langzaam kringelend, breed uitgedijd veld van vermiljoen, vuur-vermiljoen zooals geen palet dat kent; rood dat als inwendig gloeit : want het is levend vermiljoen , levend bloed!

Dan — iets verder weg wat zien dobberen in goor