is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft te zeggen: „1'Etat, c'est moi!" Niet aan de meerderheid van den Amerikaanschen boven den Europeeschen werkman — waaraan zelfs vele bevoegden twijfelen — maar aan het intellect zijner leiders, aan hunnen durf, hun onvermoeid zoeken en verder gaan, is de overmacht van de Amerikaausche nijverheid te danken; en daarnaast aan de energie van.... het kapitaal.

Energie en kapitaal! Woorden die ons zoo slecht bij elkander schijnen te passen, omdat wij te zeer „kapitalist" gelijkbeteekenend achten met couponknipper. Doch de kapitalist daar, is nog wat oudtijds was, in den volksstam, de Koning: niet de zoon van een vader, maar de krachtigste di' stoutste krijgsman van de drieste bende. En denken wij aan een technicus, dan zien wij — mannen der oude wereld — in dezen in de eerste plaats een boekennxensch. Niet in de eerste plaats is zulks de Amerikaausche ingenieur; en zelfs de Geh. Regierungsrath Prof. D. Paasche — <1 ie onlangs Amerika bezocht, en trotse lx verklaarde: de Duitsche ingenieurs zijn, wat wetenschappelijke kennis betreft, de eersten der wereld — moest toegeven dat zij ,,in wirthschaftliclxer Heziehung" het ten eenennxale afleggen tegen den Amerikaanschen broeder. Zoo, toen ik in de Colunibia University te New-York — de hoogeschool der milliardairs — aan den professor in de werktuigkunde zoude worden voorgesteld, klom van de locomotief af. met bloote armen en het schootsvel voor, Zijn Hoog geleerde.

Niet enkel van den Amerikaanschen werkman is de levensstandaard lxooger, ook bij kapitalist en technicus is zulks het geval. En willen wij niet bukken voor een overwicht, waarvcor Engeland begint te zwichten, waaide Duitsclxers angstig voor worden, dan zal niet enkel de werkmansstand zijn op te heffen, maar zullen ook de

17