is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vim liet Oosten, wildon zij trekken. Daiir zouden zjj steeds do vaderlandsclie vlag boven liun hoofden zien wapperen, en aldus uittrekkende, toch én lmnnen God én hun vaderland getrouw blijven. Doch zelfs deze gunst ontzegde hun de Regeering; en zoo bleef hun enkel over Amerika, het land van vrijheid en overvloed.

Toen kwam het groote vraagstuk aan de orde: emigreeren of koloniseeren ? Afzonderlijk henen gaan beteekende verlies van zelfstandigbeid, verlies van godsdienstige leiding, opgaan in het groot geheel. Kolonisatie, het tegenovergestelde: de eenheid van belangen gehandhaafd, de eenheid van geloof gewaarborgd; zich roegen, niet: zich oplossen; zelf opnemen, niet: opgenomen worden.

Zoo begon — geholpen door drie New-Yorkers: de Witt, Wjjokoir en Garretsen — de stroom naar Miohigan. In Ootober 1846 bracht het eerste schip onder van Kaalte 47 man aan ; deze stichtte het volgend voorjaar Holland. Ds. Scholte trok in de lente van 1S47 naar Pella (Iowa). Van do Un ster, van der Meulen, Jan Steketee, kwamen toen eveneens elk met een schip emigranten over, en stichtten Zeeland. Toen Ds. IJsina, die Friesland stichtte. In 1S48 Ds. Bolks, die Overjjsel bouwde. En van toen af bleef de stroom regelmatig aanhouden, i

Tot zoover de heer Diekema. Nu blijke uit de feestrede \an een der voortrekkers — toenmaals nog een jongeling — hoe het den zwervers verging. ]>. van der Meulen sprak in 't Hollandsch aldus:

De reis werd door den regel afgelegd in zeilschepen over den oceaan, per stoomboot van New-York naar Albany, per kanaalboot van daar naar Buffalo, en zoo men naar Michigan wilde, van daar per stoomboot, somtjjds zeilschip, naar den mond van Black Lake, en per platboot, ossenwagen en te voet naar waar men verder heen wilde.

De zeereis was in den regel niet korter dan vijf of zes weken. In de zeehavens was er geenerlei voorziening gemaakt tot bescherming, verzorging of hulp der landverhuizers. Men werd geland op de piers. In «Ie meeste gevallen was er onder de aankomenden niemand die een woord Kngelsch verstond of sprak. Sommigen hadden cenige moeite

1 De drie genoemde plaatsen liggen een weinig ten oosten van Holland. In de buurt vindt men ook nog Borculo, Xoordeloos, Zutphen , Drente, Graafschap en Groningen.