is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hollanders in liet algemeen. Die uitslag was niet hartv ciiiettend: de meesten behoorden tot den arbeidersstand, slechts enkele „van's" hadden het tot dokter, advocaat, koopman, enz. weten te brengen. Betrekkelijk velen waren dominees — wat niet behoeft te verwonderen, aangezien deze stad 'is Hollandsche predikanten telt (waaronder één van moderne richting).

Het aantal dominees houdt verband niet liet aantal kerken — deze tellen elk slechts weinig leden: een kerk met een drie honderdtal geldt reeds voor zeer belangrijk: trouwens hierbij is in het oog te houden dat- (zooals reeds vroeger werd opgemerkt) Amerikaansche kerken steeds buurtkerken zijn, enkel dienen voor een bepaalden socialen kring, omdat rijken en armen er ver van elkander wonen en iedere straat een stand is. Het ledental van de eenige moderne kerk was eenigszins afnemend, om zeer begrijpelijke reden: Tot de meer welvarende en ontwikkelde Nederlanders behoorende, komen de leden dezer kerk meer dan die der andere met de eigenlijke Amerikanen in aanraking; en velen hunner zonen en dochteren huwen dientengevolge in Amerikaansche families; wat van zelt medebrengt — aangezien de inlandsche echtgenoot of echtgenoote geen Hollandse!) verstaat — dat de Nederlandsche kerk voor de Amerikaansche wordt verlaten.

De orthodoxe kolonisten houden zich daarentegen meer aaneengesloten; schijnen zelfs — zooals uit de medegedeelde toespraak van Ds. van der Meulen blijkt — langen tijd het Engelsch verwaarloosd te hebben. Eerst nu komt hierin verandering: het jongere geslacht wil niet langer dat de Hollandsche taal tot hinderpaal zij. En terecht: geen grooter fout kan begaan worden dan zich te willen afscheiden door de taal — dat is als het