is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17ö5 in het vorige, en 2160 in het volgende. Doch in die getallen zijn allen begrepen, die ons land verlieten — ook zij die naar de Oost vertrokken; zelfs de gouverneur-generaal!

Doch groot is het werkelijke getal landverhuizers uit Nederland nooit geweest vóór den jare 1NM). Het hierop volgend jaar én het jaar 1S89 zijn die der grootste verplaatsingen. Maar slechts liet eerste maximum (10.100) is aan de aantrekkingskracht van Noord-Amerika toe te schrijven -- bijna alle emigranten hadden toenmaals hun blik naar dat werelddeel gericht; in 1**9 trok daarentegen bijna de helft van het een duizendtal kleiner zijnde heirleger ontevredenen naar Zuid-Amerika. Doch in andere jaren heeft de emigratie naar Zuid-Amerika niet veel te beteekenen gehad, gelijk ook in lateren tijd die naar Noord-Amerika sterk afnemende is. Sedert 1*94 is de Nederlandsche emigratie daarheen, beneden het twee-duizendtal geslonken; sedert 1S97 zelfs beneden het duizendtal.

Volgens de Amerikaansche statistiek zijn er in het tijdperk van 1S20 tot 1855, bijna achttien duizend Nederlanders overgekomen, en woonden er tijdens de laatste volkstelling (1.S90) twee en tachtig duizend aldaar, die in Nederland waren geboren. Van dezen hadden zich ruim 16.000 om en bij New-York genesteld; de anderen waren bijna zonder uitzondering naar het noordelijk deel van het Missisippi-bekken getrokken; de meesten naar Michigan (294S0), de ïest vrij gelijkelijk verdeeld over dicht daarbij gelegen Staten: Wisconsin, Illinois, Iowa. In Utali — het land der Mormonen — werden er slechts 254 geteld ; vermoedelijk aanhangers dier sekte; doch dit getal kan sedert wel grooter zijn geworden, want zelfs thans nog worden hier te lande proselieten gemaakt.