is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat meer nabij de familie Young te aanschouwen, vooral de weduwen van den Mormonenleider. Want gelijk voor zoo velen, had pok voor mij liet Mormonendom zich van lieverlede samengedrongen tot het begrip „veelwijverij"; en wie zoude ongebruikt laten voorbij gaan deze eenige gelegenheid om den harem te zien van wijlen een Christensultan ?

liet publiek in de zaal was 's avonds iets minder talrijk dan in den namiddag, en verzonk eigenlijk in de onmetelijke ruimte van het casino; daarentegen was het podium goed bezet: en onder de aldaar gezeten dames en heeren bevonden zich niet minder dan zes der weduwen van den leider der Mormonen (nummers 9, 13, 14, 20, 22 en 23 van den catalogus hierna). De oudste telde vijf en zeventig jaren, de jongsten waren goede zestigers: allen zagen er zeer fatsoenlijk uit, eenvoudig gekleed — tante Stastok's. maar in 't dikke. Die nummers en leeftijden zoude ik niet zoo precies weten, indien niet een kort geleden verschenen quasi officiëele beschrijving van het huisgezin van Hrigham, met portretten, hieromtrent de meest openhartige bekentenis had afgelegd. Die openbaarmaking is te merkwaardiger, omdat de Profeet langen tijd tegenover de buitenwereld zeer geheimzinnig was omtrent zijne huiselijke omstandigheden; en ik kan dan ook niet de verzoeking weerstaan, om met behulp dier gegevens de ommestaande lijst, samen te stellen. (Zie bladz. 30(.i).

Behalve de familie Young bevond zich dien avond op het podium een zestiental muzikanten, die met het on-talent van een Duitsch kermisorkest lustig dansen bliezen. Doch vóór het eigenlijke bal begon, werd een kring gevormd om een soort quadrille, een kleine quadrille van meest heel oude menschen, potsierlijk toegetakeld. Of eigenlijk