is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pas do corde dans Ia niaison du pendu", had ik de vrouwenkwestie natuurlijk buiten bespreking gelaten.

Handenarbeid op school, ziedaar dus liet nieuwe credo der Mormonen; en wel mag het eigenaardig heeten dat hetgeen deze vertegenwoordiger van een landbouwvolk beseft te zijn een eisch des tijds, niet minder sterk gevoeld wordt door de eerste milliardaire van Amerika. Denzelfden namiddag toch hadden de dagbladen medegedeeld dat Mrs. Leiand Stanford te San Francisco haar geheel fortuin — behoudens een jaargeld voor haar zelve en hare dochter — geschonken had aan de door wijlen haren echtgenoot opgerichte Universiteit. En hoe zij uitdrukkelijk had verzocht, dat op deze inrichting — welke zoo doende over ruim zestig millioen gulden beschikt — leergangen zouden ingesteld worden voor den handenarbeid, opdat de hand der studenten niet minder geoefend zij dan hun hoofd. E11 dit drukt zij curatoren op het hart: de leeraren in den handenarbeid moeten in hun vak niet minder bekwaam zijn, dan die der theoretische leergangen; ook mogen geldelijk de inrichtingen voor handenstudie niet achtergesteld worden bij de inrichtingen voor wetenschap.

Zoo zal dus in Amerika de twintigste eeuw weder goed maken wat de negentiende eeuw verzuimde, die in haren parvenu-afkeer van den arbeid der handen, moedwillig heelt vergeten dat als één lid lijdt, alle leden lijden. Zal al te geleerd Nederland achterblijven?

Tot het bovenstaande bepaalde zich de persoonlijke aanraking met de Mormonen. Doch hoe kort die ook ware, de indruk was buitengewoon gunstig. Als waterstaatsingenieur hadden zij mijn hart gestolen door hun