is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

profeet «Ier nieuwe leer, op geheimzinnige wijze ontving. Deze werden verzameld in het boek van de Leerstellingen en van liet Heilig Verbond.

Door de aanhangers der nieuwe leer wordt dit nieuwe boek, mét het boek van Mormon, geacht te zijn voor het westelijk halfrond, wat Oud en Nieuw Testament zijn voor het onze; terwijl Joseph Smith voor die nieuwe wereld is, wat Mozes was voor Israël. En wel verre dat er strijd zoude bestaan tusschen al deze heilige boeken, vormen zij één geheel; en niet minder dan de ordineeringen van het Nieuwe Testament zijn de voorschriften van het Oude van kracht. Het door handenoplegging genezen van zieken, het spreken in vreemde talen, het profeteeren, het zien van gezichten, dit alles is den geloovigen toebedeeld; het Mormonisme, geenszins huldigende het moderne denkbeeld: dat ook op godsdienstig gebied de verschillende begrippen zich uit elkander hebben ontwikkeld en alleen in geschiedkundige volgorde mogelijk zijn, beschouwt die daarentegen alle als gelijktijdig bestaanbaar. En om dit door een eenvoudig voorbeeld begrijpelijk te maken : wel verre van den mensch eerst te doen zijn kind, dan jongeling, dan man, eindelijk grijsaard, is voor den Mormoon de mensch: kind, jongeling, man en grijsaard tegelijkertijd.

Zulke denkbeelden kunnen natuurlijk alleen gangbaar blijven, zoolang niet te scherp wordt onderzocht, niet te lang wordt nagedacht; zoolang derhalve de omstandigheden dusdanige zijn, dat tot dat onderzoek en nadenken gelegenheid ontbreekt. En die omstandigheden waren en zijn daar nog aanwezig. Trouwens in eigen land kennen wij te vele schakeeringen van Christendom, dan dat wij ons verwonderen mogen dat veel eenvoudiger geesten,