is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meer nog dan die doortrek naar Californië, heeft echter den Mormonen tot zegen gestrekt wat hunne hateren beraamden tot hunnen ondergang: In l.s.57 zonden de \ ereenigde Staten een leger tegen hen uit. De Mormonen werden namelijk op grond van valsche inlichtingen verdacht zich onafhankelijk te willen verklaren en een nieuwen Staat te stichten.

Toen dit leger — het best uitgeruste dat tot toen ter tijd in Amerika was samengesteld — na vele wederwaardigheden , doch zonder tegenstand te ondervinden, in Juni 1858 het kamp bij Salt lake City betrok, was het alsof een tweede Moskow den overwinnaars wachtte : De geheele bevolking — dertig duizend zielen — had de stad en den omtrek verlaten; slecbts enkele mannen waren achtergebleven ten einde den brand te steken in de huizen, zoodra de troepen de stad zouden binnentrekken. De deuren waren alle op slot, terwijl op alle binnenplaatsen en in de woningen stroo en andere licht ontvlambare stoffen waren opgestapeld.

lui niet slechts te Salt lake City, ook in het noorden van Utah braken de nederzettingen op. De gouverneur dien de Vereenigde Staten al vroeger hadden aangesteld, verhaalt boe hij al in April van dat jaar — toen het gerucht werd verspreid dat het leger in aantocht was — eindelooze reeksen van wagens zag voorbijtrekken, beladen met levensmiddelen en huisraad, begeleid door vrouwen en kinderen, van welke velen zoo schamel gekleed waren, dat nauwelijks hunne naaktheid bedekt was: sommigen gehuld in linnen zakken, anderen met een stuk karpet over de schouders bij wijze van mantel, velen barrevoets en een bloedend spoor in de sneeuw achterlatende. Evenals \oor tien jaren, toen zij uit Nauvoo wegtrokken, wisten deze inenschenkudden niet waarheen; doch aldus