is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leest in „Wee, wee, wie ten dans opgaat, liet harte

niet arglist vervuld jegens zijne naasten. Wee, wee, wie in 't geheim zijne naasten heeft benadeeld. Indien dezulken ten dans opgaan, zonder hunne zonden te belijden, zij zullen zich een oordeel dansen."

fcjii de profeet, de apostelen, de bisschoppen, alle waardigheidbekleeders dansten — en dat niet naar nieuwerwetschen trant met zoo min mogelijk beweging van het lichaam, meer glijdende dan springende; neen, zij formeerden ingewikkelde passen, die veel spierkracht eischten.

\ an alle wonderen der Schepping is de mensch zeker de meest wonderlijke. Hier hebt gij een tot het uiterste

fanatiek volk dat tevens doodnuehter praktisch

blijlt; dat allerminst bang is voor nieuwigheden: zelfs aan vrouwen het stemrecht toekent, aan arbeiders veroorlooft hun werkkracht als kapitaal in te brengen; dat kanalen graaft, zooals de knapste Hollander; even handig fabrikant is als landbouwer; en dat al de verfijning deinieuwere beschaving kennende, toch zich vastklemt aan de praktijken van het Oude Testament; nog sterker: niet slechts Christendom en Jodendom weet ineen te smelten, maar daaraan nieuwe leerstellingen toevoegt; dat opgaat in het gebed en in de vervulling der godsdienstplichten, doch niet minder ijverig dans en tooneelspel beoefent; dat in deze tijden, die scheiding van kerk en staat als eerste levensvoorwaarde stellen, niet slechts den staat heeft onderworpen aan de kerk, doch beide heeft verwerkt tot één ondeelbaar geheel. En dit volk, 11a zeventig jaren te zijn vervolgd door de 'neest gewetenlooze gelukzoekers; in plaats van beschermd te worden door hoogerhand, op alle mogelijke wijze door de Regeering gekweld en gedrukt; heeft niet enkel het hoofd weten te bieden aan tegenspoed , waaronder elk ander