is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zijn te trachten voor Amerikaansche producten in Rusland een afzetgebied te veroveren. Ik kocht eenige machinerieën van eene groote Amerikaansche firma, en hoewel ik geen crediet had gevraagd, duurde het verscheidene maanden voordat de goederen werden afgezonden. De meeste Amerikaansche fabrikanten schijnen geen flauw begrip te hebben van de Russische handelsgewoonten, en bejegenen ons dientengevolge op eene wijze, welke wij ons niet behoeven te laten welgevallen; want alles wat wjj noodig hebben , kunnen wij even goed en op betere voorwaarden betrekken uit Duitsclïland, België, Frankrijk en Engeland, waar zij zich voegen naar onze gewoonten. Een heel jaar lang ben ik met Amerikaansche firma's in briefwisseling geweest; heb tallooze vragen beantwoord en getracht hier een markt te vinden voor hare artikelen, maar mijne ondervinding is zoodanig, dat ik van verdere pogingen afzie. Willen uwe producenten in Rusland zaken doen, dan zullen zij zich in de eerste plaats op de hoogte hebben te stellen van onze gebruiken, en ons geheel op dezelfde wjjze moeten behandelen als «le andere naties, die hier verkoopen. Zoo lang zij dit niet doen, kan er van directen invoer geen sprake zijn."

Eenige korte rukjes van den Amerikaan — verraden door liet kraken van den luierstoel — bewezen dat het voorlezen dezer uittreksels niet zonder ongeduld werd aangehoord. Want evenals een trouw bediendeniet toelaat dat een ander dan hij zelf zijn meester besteelt , zoo duldt geen goed vaderlander bij een vreemdeling datgene wat hij een landgenoot niet kwalijk neemt — eerder gaat hij dezen daarin voor! Doch de Duitscher —ietwat zwaar op de hand zooals sommigen zijner landgenooten — wilde den Amerikaan niet de laatste, meest bittere teug sparen uit den beker der zelf-vernedering.

Zoo klagen niet enkel Azië en Rusland, — vervolgde hij — en uwe correspondenten uit Egypte, uit Australië, uit Pretoria; maar zelfs uwe naaste buren! De brief¬

schrijver uit Mexico verklaart ronduit:

Ons land bestelt in de Vereenigde Staten enkel die artikelen, welke het niet uit Europa kan betrekken. Doch is de hoedanigheid dezeltde,