is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet ernstig genoeg te behandelen, dan zoude ik willen zeggen dat na den staat van vrede, die van oorlog de beste is. Oorlogen zijn eigenlijk geen rampen : zij zijn enkel voor de volkeren, wat aan bet einde van 't jaar het opmaken van zijne boeken is voor den koopman. Zij maken evenmin als die jaarbalans, rijk of arm; zij brengen slechts den werkelijken toestand tot klaarheid —zij liquideeren. Toen Napoleon de derde nog in de Tuilerieën woonde, gold hij allerwege als beschikker over het lot van Europa; slechts wij wisten beter: in werkelijkheid was reeds de overmacht bij Duitschland. Doch eerst de Duitsch-Fransche oorlog heeft dit wereldkundig gemaakt, en ieder de oogen geopend. Zoo maakte niet de Japansch-Chineesche oorlog China zwak en Japan sterk, doch hij heeftenkei doen uitkomen, dat met Japan te rekenen valt, en dat het groote Mongoolsche rijk daarentegen meer een gevaar is voor zich zelf dan voor anderen.

Doch om oj) uw eigen oorlog terug te komen: Spanje was natuurlijk geen portuur voor u, maar ik vrees dat na een heuschen krijg de Amerikaansche balans niet zal medevallen. Want aan de Vereenigde Staten ontbreekt wat het imperialisme tot werkelijkheid kan maken.

En dat is? — vroeg de Amerikaan op ietwat ongeloovigen toon.

De Imperator — antwoordde de Duitscher droogjes.

En na enkele oogenblikken vervolgde hij: Mijn buurman, de Hollander, had inderdaad gelijk, toen hij straks wees op de velerlei strijdende belangen in mijn vaderland. Doch mag ik hem doen opmerken, dat hij blijkbaar het symbool van zijn eigen Rijk was vergeten: den vastgesnoerden pijlbundel? Zoo wij dan ook, Duitschors, desniettemin eene eenheid, eene onverbreekbare eenheid vormen, dan is zulks omdat ons allen vereenigt: de Keizer!

En als inwendig door een stalen veer bewogen, richtte