is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide beslist niet waardigheid of titel, maar de kracht die uitgaat van een zelfbewusten man. En dat wij mannen bezitten, hebben onze onaf hankelijkheidsoorlog en de secessie-krijg bewezen !

Ik stem gaarne toe dat aan oorlogvoerend Amerika de aanvoerders niet zullen ontbreken — viel de Hollander bij. En blijk willende geven van geen vreemdeling te zijn in de geschiedenis van de Vereenigde Staten, vervolgde deze: Om l»ij uwe vergelijking van den nieuwen kostschooljongen te blijven; uw fregat Old Ironside, met zijne beide kapiteinen van 1812: Huil en Bainbridge (en zijn derden, Stewart, in 1815 — vulde de Amerikaan aan), Ferry op het Erie-meer in 1813, bewezen dat ongeschoold Amerika Engeland kon slaan op hetzelfde oogenblik waarop dit zegevierend trad uit den strijd met Napoleon, en geen Europeesche vloot het meer wagen kon zieli met de Britsche te meten. Maar vreest gij niet, waar allen zich gelijk achten, — den ouderlingen naijver der bevelhebbers, dien naijver aan welken meer nederlagen te wijten zijn dan aan het beleid van den vijand? Zelfs Washington's meerderheid werd niet altijd erkend!

Geldt datzelfde soms niet voor monarchieën? — wierp de Amerikaan tegen. Viel niet het derde Keizerrijk door de twisten der maarschalken? Zijn Engelsche generaals steeds eensgezind? En zoo in den Franscb-Duitschen oorlog aan Duitsche zijde zulk een naijver niet bestond, is liet niet omdat een hooger belang dan de eer van hun vorst, allen dreef: het behoud van hun land? Zoo dan ook ooit Amerika ten oorlog trekt, zal dat zijn om te strijden voor een doel, dat allen kan vereenigen, voor ons aller bestaan: handel en nijverheid! Trouwens voor niets anders heeft indertijd uwe republiek gestreden in alle deelen dei wereld, en wij weten met welk schitterend gevold'!