is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat den Amerikaan kenmerkt — niet onkel den technicus, maar een ieder: zoowel den werkman als den kapitalist. En ik sta niet alleen in mijn oordeel: als gij thuiskomt, sla dan maar eens na wat Engelsche vakbladen daaromtrent schrijven. Het feit dat Amerikanen hunne waar leveren tot in liet hart van Engeland, heeft de redakteuren dier bladen wakker geschrikt, en hen er toe gebracht liet oordeel te vragen van vele mannen van zaken. E11 al dezen erkennen dat inderdaad de Amerikaan iets heeft dat de Europeaan in mindere mate bezit: niet enkel een wil 0111 vooruit te streven, maar een inderdaad vooruitstrevende kracht; het is geen doldriftig dom vooruitstreven, enkel om vooruitstrevend te zijn: maar kennis en wil gaan er inderdaad samen. En dat werkt aanstekelijk. IViarom zoude ik zoo gaarne meer Hollanders naar Amerika zion gaan. Meer zeg ik, omdat ik met genoegen bespeurde, dat er reeds landgenooten heengingen: in vele fabrieken bleek mij dat er nog niet lang geleden Nederlanders geweest waren, ten einde met het geziene Iiun voordeel te doen.

En dat kan gemakkelijk: want een Amerikaan is niet geheimzinnig; hij is trotsch op zijne inrichtingen, en laat die gaarne zien — fabrieksgeheimen natuurlijk uitgezonderd. Zonder twijfel zijn goede aanbevelingen niet zonder waarde, en ziet men zoodoende beter en meer; doch vooral New-York herinnert zich steeds en gaarne haren Ilollandschen oorsprong — óók en beter zelfs, het zooveel dichterbij gelegen tijdperk: den aanvang van den onafhankelijkheidskrijg, toen alleen Ilollandsche bankiers aan het credietlooze land de noodige gelden voorschoten. Want naast Amerikaanschen moed is aan Hollandsch geld het welslagen van den worstelstrijd te danken — en zulks wordt daar niet vergeten.