is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En van die goede stemming zoude ik zoo gaarne onze HoUaudsche technici en nijveren partij willen zien trekken. Niet dat dezen onvoldoende kennis bezitten! Integendeel, de Amerikanen erkennen gaarne dat de Europeeërs geleerder zijn dan zij — en aangezien Duitschland thans geldt voor liet geleerde land van Europa, en onze jongelingen in Duitschland komende, daar gerustelijk zich meten kunnen met de besten, zoo hebben wij in dit opzicht niets meer te begeeren. Maar onze kennis is geen macht: hoogstens latente macht. Wij moeten die macht leeren gebruiken: van de Amerikanen overnemen hunne vlugheid van inzicht, hunne handigheid, lnin talentom met de minst mogelijke middelen het meeste tot stand te brengen. Vereenvoudigen waar vereenvoudiging mogelijk is; doch niet schromen ingewikkeld te zijn, waar zulks noodig mocht wezen, maar ook dan alleen; nimmer blijven hechten aan het oude als het nieuwe bet-er blijkt, en zulks vlug en als liet ware profetisch inzien: dat alles kan men slechts ter plaatse leeren , en niet uit boeken. En daarom zal ik mijne landgenooten raden: ga daarheen. Want wij gelooven te zeer — omdat wij kenners zijn van vele talen, en dus de boeken veler volkeren kunnen lezen — dat met de letter ook de geest dier landen wordt overgenomen. Verre van daar: boeken zijn slechts zwakke echo's, en hoogstens maken zij ons tot slappe navolgers: zij ontnemen ons de eigen individualiteit, en zijn machteloos ons een nieuwe te scheppen.

Geheel anders het in den lijve bezoeken dier landen; dat schudt wakker, prikkelt ons en maakt zelfstandig: wij gevoelen even goed van het hoogste ras te zijn als die blanken daar; alleen de omstandigheden waren hun gunstiger: welnu, die kunnen wij ons zeiven scheppen!

Zoo dwingt welbegrepen vaderlandsliefde, in plaats