is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kent dan te loopen in het ambtelijk gareel, houde hem thuis! Dat is ook veiliger: den jongen mocht eens de lust bekruipen „not to sit down in a rut"! Mijn raad geldt slechts voor hen die van hunne zonen willen maken werkgevers, niet administrateurs!

Beheerders bieden zich in meer dan voldoende mate aan ; personen die zich wijden aan het verheffen van den werkman komen er eveneens van lieverlede genoeg — want ook dat is een soort van administreeren — maar mannen die ons nieuwe bronnen van bestaan verschaffen, hebben wij te weinig, zoowel onder de kapitalisten als onder de steeds breeder wordende schare van half-kapitalisten — waarmede ik bedoel diegenen wier geërfd kapitaal hun niet toelaat om zonder betrekking te leven op den voet van het voorafgaand geslacht.

E11 wat de uitgaven betreft: Amerika moge een duur land wezen — vooral voor wie er niet wegwijs is — het zijn waarlijk niet allen millionairs, die daar het hooger onderwijs genieten! Integendeel worden de vacantièn er zóó lang genomen, omdat vele studenten zich zelf onderhouden; in dien vrijen tijd derhalve verdienen moeten wat noodig is 0111 de studiën te kunnen voortzetten. Geld behoeft dus geen bezwaar te zijn; de eenige vraag is, of het niet vele moeders aan de noodige kracht zal ontbreken , om hunne zonen heen te laten gaan; of niet vele jongelingen zelf zich te kleinmoedig zullen gevoelen om te trekken over den Oceaan! Doch in dit opzicht gaat Nederland gelukkig vooruit. Zoo ook de scholen achterlijk blijven, de sport althans maakt minder hokvast en zelfstandiger; de vrijwillige oefening iii den wapenhandel in het kamp te Laren — deze uitstekende oefenschool voor jongelingen van zestien jaren — de dienst bij het reservekader, zijn tenminste gelegenheden om zich tot