is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat dan over in:

TT p sïh 0'

sin

. d u '■ . 0q\

A (i p • • (33)

2 t TT p sin

/.

en de golfstelsels ut en ?<2 (29) worden:

?«, - A cos (2 it — u xj j

• • • • (34)

11., — A cos (2 7T - , -1 ,u a-j |

Stellen wij ons thans voor, dat achter het scherm met de spleet eene convergeerende lens geplaatst is, en beschouwen wij de lichtverdeeling in het locale vlak der lens. Wanneer op de lens een enkel stelsel van platte golven valt, zal de lichtbeweging ten naaste bij in een enkel punt van het focale vlak vereenigd worden, en dan zal de intensiteit in dat punt evenredig niet de tweede macht der amplitudo van de invallende golven mogen gesteld worden. Vallen achtereenvolgens verschillende golfstelsels van onderscheiden richting op de lens, dan verkrijgt men telkens de lichtconcentratie weder in een ander punt, en men zal, als men zich tot kleine invalshoeken beperkt, de lichtsterkten in die verschillende punten evenredig mogen stellen aan de tweede machten van de amplitudines der beschouwde golfstelsels. Dezelfde regel kan worden toegepast op de gelijktijdig in verschillende punten van het focale vlak door een zeker aantal invallende golfstelsels teweeggebrachte lichtsterkte, zoolang die punten maar geheel buiten elkander liggen.

Wanneer, zooals in het boven beschouwde geval der spleetvormige opening, de lens getroffen wordt door golfstelsels van alle mogelijke richtingen, dan doet zich iets zeer eigenaardigs voor. Wilde men namelijk ook nu nog aannemen,