is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dit werkje nu is getracht een leiddraad te geven aan hen, die iets meer willen weten van weervoorspelling. Wat hier volgt, is de vrucht van eene ervaring gedurende vijf-en-twintig jaar. In de allereerste plaats is er naar gestreefd, zoo populair en eenvoudig mogelijk de waarnemingen te beschrijven; vandaar dat wetenschappelijke verklaringen zoo veel mogelijk achterwege zijn gebleven, terwijl daarentegen een aantal regels, die men bij het weêrvoorspellen in acht heeft te nemen, hier den hoofdinhoud van het werkje vormen. Op volledigheid maakt het werkje niet die aanspraak, die men van een wetenschappelijk werk zou mogen verwachten, maar de gegeven regels zijn beproefd en berusten op werkelijk wetenschappelijke grondslagen, en daarom vertrouwen wij, dat velen, die het werkje ter hand nemen, niet teleurgesteld zullen wezen, maar naar onze bescheiden meening er dat in zullen vinden, hetgeen aan de eenigszins gespannen verwachting zal voldoen, n.1. een wegwijzer voor hen, die de weervoorspelling op goede grondslagen trachten te beoefenen; een boekje voor iedereen, die lust en geduld heeft om in de geheimen van het weêr en de weersveranderingen door te dringen.

Indien dit werkje er toe bijdraagt, dat velen zich opgewekt mogen gevoelen de weervoorspelling te beoefenen en indien het aanleiding geeft, dat vele wanbegrippen over het weêr zullen verdwijnen en plaats maken voor goede, op wetenschappelijke grondslagen en op ervaring berustende denkbeelden, dan achten wij ons doel bereikt.

Ieder, die met ernst en nauwgezetheid, aangespoord door welbegrepen eigenbelang, de volgende bladzijden doorgelezen heeft, zal, naar wij hopen, beter tegen de schijnbare willekeur van ons klimaat opgewassen zijn, ■dan hij, die den vijand — want soms is de Natuur des