is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook had men geen andere gegevens, waaruit men kon afleiden, uit welke richting de eerstkomende wind kon verwacht worden, dan door de rijzing of daling van den barometer en thermometer te raadplegen.

De oorzaak daarvan was, dat men zich geen rekenschap kon geven van den aard der verschillende luehtstroomingen en van de rol, die de luchtdrukking daarbij speelde.

Brandes had reeds in 1821 aangetoond, dat een merkwaardige storm, welke in dat jaar in Europa gewoed had, achtereenvolgens op verschillende plaatsen optrad, dat deze storm zich als het ware over een zekere uitgestrektheid had voortbewogen en dat die storm volkomen overeenkwam met een orkaan, evenals later de beruchte Pinksterstorm van 1860.

Dove, een der grondleggers van de moderne meteorologie toonde aan, dat bij dezen storm steeds een middelpunt aanwezig was, waar de luchtdrukking het laagst was. In tegenstelling met Bkandes, die aannam, dat de lucht aan alle kanten naar dit middelpunt toevloeide, bewees hij, dat de lucht zich om dat middelpunt heen had bewogen.

Men wist toen reeds, dat in orkanen, zooals die in de tropische gewesten voorkomen, in z. g. cyclonen, de beweging van de lucht plaats heeft om een centrum van lage luchtdrukking heen en wel zoodanig, dat ten Noorden van don Equator die beweging plaats had tegengesteld aan de bewegingsrichting van de wijzers van een uurwerk, Zuidelijk van den Equator daarentegen in de tegenovergestelde richting, zoodat men van die onderstelling uitgaande, uit de richting van den wind kon bepalen, waar het centrum van de cycloon lag.

Maar daar deze orkanen in den Oceaan voorkwamen en de gegevens daaromtrent later niet anders dan uit de scheepsjournalen verkregen konden worden, kon men moeielijk een groot aantal van die gegevens van iederen