is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men heeft opgemerkt, dat twee depressies, die in eikaars nabijheid komen, een weinig 0111 elkaar heen gaan en zich bewegen in eene richting, tegengesteld aan de beweging van de wijzers van een uurwerk.

Tevens is het gebleken, dat in vele gevallen de eene depressie zich uitbreidt ten koste van de andere, die als het ware opgeslokt wordt.

De eigenaardigheid doet zich daarbij voor, dat de laatstaangekomen depressie dan gewoonlijk de verslinder, de eerste de verslondene is.

Heide depressies trekken dan als één depressie verder.

Somtijds zijn er meer dan twee depressies in een betrekkelijk klein gebied, die misschien ontstaan zijn, doordat op sommige plaatsen het land of de zee bovenmate verwarmd is geworden, of dat door de verdeeling van land en zee een splitsing van een depressie in twee andere heeft plaats gehad.

Wanneer een uitgestrektheid land bovenmate verwarmd wordt, zal de lucht, welke boven het land ligt, ook warmer worden en uitzetten, tengevolge waarvan zij, zooals wij gezien hebben, opstijgt, en dit znl oorzaak kunnen zijn, dat zich partieele depressies vormen.

Soms treedt zulk een kleine depressie geheel zelfstandig op, hetgeen voornamelijk gebeurt in de perioden van zeer warm wéér, wanneer de weêrstoestand nu en dan gestoord wordt door die kleine depressies, die vergezeld gaan van onweders, maar gewoonlijk vormen zij zich aan den Zuidoostelijken en Zuidelijken rand van grootere depressies, waarmede zij samenhangen.

Deze partieele of gedeeltelijke depressies spelen vooral ook in ons land bij de weersgesteldheid een belangrijke rol, doordat zij snelle en groote afwisselingen kunnen veroorzaken.

Het centrum dezer kleine depressies trekt nog al dikwijls over ons land, zoodat wij aan de Noord- en ZuidHollandsche kust een vochtigen Westelijken, over Friesland