is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat de stroom de Straat van Florida heeft verlaten, neemt zijn snelheid regelmatig af, zoodat deze wanneer hij de New Foundlandsche bank bereikt, niet meer bedraagt dan 5 uur gaans in 24 uur.

Wij merkten reeds vroeger op, dat de ijsbergen, door den Poolstroom meegevoerd, nu en dan op de New Foundlandsche bank stranden.

Bezuiden deze bank is de Oceaan verbazend diep, daar hier toch diepten van 10000—11)000, ja zelfs tot 18000 voet worden gepeild.

Dat de gesteldheid van de zeeën aan de Noordpool zoo geheel anders is dan rondom de Zuidpool, is voor een groot deel het gevolg van de warmte, die de Golfstroom gedurende het geheele jaar door naar de Noordpoolstreken voert.

De Golfstroom is de oorzaak, dat aan de Noordkusten van Europa, vooral aan Noorwegens westkust, het geheele jaar door open water is.

Dat het zeewater aan onze kusten en in de Noordzee door elkaar genomen, maar vooral in den herfst en den winter, een hooger temperatuur heeft dan de lucht, komt zeer waarschijnlijk ook door den Golfstroom.

Behandelden wij tot dusverre de lucht- en zeestroomen, beide in dezelfde richting op de Westkust van Europa toestroomend, er is nog een ander verschijnsel, waarmede wij ons moeten bezighouden, namelijk de vloedstroom.

Deze vloedstroom komt van twee zijden om Engeland en Schotland de Noordzee binnen vallen, de eerste door het Engelsche kanaal, de laatste om het Noorden van Schotland en langs de Oostkust van Engeland in de Noordzee.

Deze beide vloedgolven,die elkander even bewesten Dover ontmoeten, steken, na eerst hoogwater in Dover gemaakt te hebben, het Kanaal dwars over en veroorzaken dan