is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan hot onderdeel uit lagen van donker gekleurde wolken bestaat, het bovendeel uit stapelwolken in den vorm van vazen, stolpen, waarvan sommige zelfs gelijkenis met dieren vertoonen in grillige veranderlijke gedaante en hoogte.

Dit zijn onweerswolken, waaruit met zekerheid onweder verwacht kan worden; het onderste deel is als het ware de tafel, het voetstuk, waarop cumulus hare vazen, stolpen en beelden heeft opgestapeld.

Wanneer 1111. zooals het ons toeschijnt, voor het onderdeel van dergelijke wolk zich grauwe, modderachtig uitziende strooken vertoonen, en liet wit der koppen eene licht violette tint aanneemt, dan zijn dit onbedriegelijke voorteekenen, dat de eerste bui zeer spoedig zal naderen en zich van haar water in den vorm van regen of hagel zal ontlasten.

Al naar gelang het onderdeel er grauwer en donkerder uitziet, de koppen een violette of paarse kleur hebben, maar vooral als het uit die wolkenmassa's (die als in een grooten boog door ons gezien worden) dondert en weerlicht, kunnen er zeer zeker harde winden uit verwacht worden, welker kracht die van een gewonen storm kan overtreffen, zoodat er voorbeelden zijn, dat windstooten werden waargenomen, die de kracht van een orkaan nabijkwamen.

Ontbreken deze grauwe lagen en is de kleur der koppen meer zacht, dan is dit wel een bewijs, dat uit deze bui niet zulk een harde wind of veel regen verwacht behoeft te worden, maar toch doet men verstandig op zijn hoede te zijn, omdat de volgende bui ons wel eens weer slechter weder kon bezorgen.

Wij kunnen dus veilig aannemen, dat met geen der andere wolkenvormen zulk veranderlijk buiïg en ongestadig weder, als met cumulo-nimbus verwacht behoeft te worden.