is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke echter niet ten allen tijde gelijk is, dient do barometer, om deze mindere of meerdere zwaarte der lucht te bepalen.

De schaal van verdeeling op onze barometers is gewoonlijk in millimeters = strepen, of in Engelsche duimen = (inches).

Naar gelang de lucht meer waterdamp bevat, wordt zij lichter, waardoor de barometer lager staat.

Evenzoo rijst de barometer, wanneer de lucht droger en dus zwaarder wordt.

Op de meeste barometers, staan de woorden storm, regen, veranderlijk, mooi, schoon weer; maar bij nadere beschouwing en nadenken zal men spoedig inzien, dat deze aanduidingen zoo goed als geen waarde hebben.

Wij zullen bij de verdere behandeling van het onderwerp gelegenheid hebben, om dit met feiten, welke op studie en ervaring gegrond zijn, aan te toonen. Hoe weinig men op de benamingen der weerstoestanden vertrouwen kan, blijkt reeds hieruit, dat de barometer-standen bij goed weder reeds veel verschillen, al naar de wind ZWestelijk of NOostelijk is. Veronderstellen wij b.v., dat de wind NOost is met matige koelte en droog weer; in den loop van den dag gaat de wind, door oorzaken, die wij reeds in het hoofdstuk depressies behandelden, naar het ZWesten, terwijl de kracht van den wind en de toestand der lucht dezelfde blijven; de barometer zal daardoor, en reeds vóór de verandering van wind intrad, dalen. Was de wind eerst ZWest geweest en later NOost geworden, dan had de barometer dit, door te rijzen, eveneens aangegeven.

W anneer dus alle omstandigheden dezelfde zijn, b.v. de warmte en de vochtigheid van den dampkring, de kracht van den wind enz., dan staan de barometers het hoogst met NOoste-, het laagst met ZWestewinden ; met ZOoste- en