is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst krijgen, als de zon op hare baan naar den Equator terugkeert.

Dit moet dus in zekere mate in de poolgewesten ook het geval zijn, redenen waarom in Juli en Augustus de warme en koude luchtstroomen niet zoo krachtig zijn, en dat in Augustus de NOostpassaat onregelmatig en zwak is.

Deze tijd van grootste warmte op ons Noordelijk halfrond noemt men de hondsdagen.

Aan de kusten van den Noord-Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee, in mindere mate in de Noord- en Oostzee heeft men, maar het meest in de tijden der hondsdagen, zoogenaamde wind- of waterhoozen en wolkbreuken.

Men meent te moeten aannemen, dat de windhoozen en waterhoozen door dezelfde oorzaken ontstaan als een wervelwind aan land, zooals door Dr. Franklin en andere schrijvers is aangetoond.

Immers bij verschillende gelegenheden is het bewezen, en gezien bij hoozen, die uit de zee over het land trokken en omgekeerd.

Zij hebben beide een voortgaande en draaiende beweging, maar het is nog duister, hoe zij ontstaan.

Dat deze hoozen somwijlen zulke groote verwoestingen onder het te velde staand koren en hooi aanrichten, ja, zelfs geheele daken van schuren en huizen kunnen afnemen, is overbekend.

Dat zij meer verwoestingen boven het land dan op zee aanrichten, komt daardoor, dat zij boven het land zooveel vinden, dat gemakkelijk verplaatsbaar en vernielbaar is, en dat zij boven de zee alleen aan schepen schade kunnen toebrengen.

Terwijl zij boven het land altijd over iets heen trekken, dat vernielbaar is, zal de kans om op zee over een schip te trekken, slechts zeer klein zijn.

7