is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbetering van het weder verwachten, en benoorden den Equator verwacht men beter weêr als de wind ruimt, m. a. w. als de wind met de zon rondgaat.

In de Golf van Mexico en in de straat van Florida komt een andere regelmatig waaiende wind voor, bekend als de Northers (NoordersJ, waaronder men te verstaan heeft heftige stormen uit het Noorden.

Deze Noorders vertoonen zich zelden voor den 21 September. Maar van dien tijd af tot Maart kan men nu en dan deze stormen verwachten, en het gebeurt niet zelden, dat er tusschen den eenen en den daaropvolgenden Noorder niet meer dan drie of vier dagen tusschenruimte is.

In de Middellandsche Zee komt voor de Bora (harde Oóstewind), in Zwitserland de Föhn.

De beide laatsten ontstaan ook niet door onze gewone depressies, want als de Bora waait, ligt het centrum boven de Adriatische Zee of Afrika, terwijl wanneer de Föhn optreedt, het centrum der depressie ten NW en Noorden van de Alpen ligt.

Dat de Föhn dikwijls met stormkracht waait, komt wel niet alleen door het groote verval in luchtdrukking, maar voornamelijk daardoor, dat de wind door nauwe dalen moet passeeren, waardoor daar hetzelfde verschil in het groot optreedt, dat wij, tusschen de hooge huizen in eene stad loopend, in 't klein waarnemen, wanneer wij dan eerst de volle kracht van den wind gevoelen, als wij in die straten komen, die in de richting van den wind liggen.

Er zijn bovendien op andere plaatsen, en in andere werelddeelen locale winden in zekere tijden van het jaar, land en zeewinden, moessons, maar alle ontstaan in zekeren zin uit dezelfde oorzaken, n.1. verlaging of verhooging van temperatuur, meerdere of mindere drukking der lucht, zooals wij in het hoofdstuk depressies aantoonden.

Wij wezen er toen ook op, dat benoorden den Equator