is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een schip is toevertrouwd, dit onderwerp goed bestudeert, goed onder de oogen ziet, om in staat te zijn bij voorkomende gelegenheden een beslist overzicht te hebben, welk weder hij zeer waarschijnlijk verwachten kan.

Vooral willen wij gezagvoerders en stuurlieden aanbevelen, door een grondige studie zich een duidelijke voorstelling te maken van die depressies, waaruit een zware storm, of een orkaan verwacht kan worden.

Orkanen worden, zooals we reeds opmerkten, veroorzaakt door snel zich voortbewegende depressies.

De snelheid, waarmede de orkanen zich in het Westelijk deel van den Noord-Atlantischen Oceaan voortbewegen, is gemiddeld 10 uur gaans in de 4 uur, maar er zijn voorbeelden, dat de snelheid van beweging nog beduidend meer was.

Daar iemand, die nooit een orkaan op zee meegemaakt heeft, zich geen voorstelling ervan kan maken, wat zulk een orkaan eigenlijk is, daardoor niet kan beseffen, wat het is door een orkaan overvallen te worden, wil ik trachten dit, met een paar voorbeelden van gevallen, zooals die kunnen voorkomen, aanschouwelijk voor te stellen.

Het zijn niet de kracht van den wind en de hooggaande golven, die de orkanen zoo gevaarlijk maken, want zijn schip, tuig en zeilen in goeden toestand en is het schip niet overladen, dan kan men in den open Oceaan met een schip, dat goed zee bouwt, wel een storm doorstaan, al zal men soms eenige dekschade oploopen.

Hoofdzaak in een orkaan is de richting van den wind na te gaan, omdat wij daardoor kunnen leeren, of wij ons in het Noordelijk, Oostelijk, Zuidelijk of Westelijk gedeelte van de depressie bevinden, of op zulk eene plaats, dat er vrees bestaat, dat het middelpunt over ons heen zal kunnen gaan.