is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bruinvisschen zien spelen, of wanneer de zeemeeuwen zich in groote scharen op het land neerzetten, zegt men, dat er slecht weer komt enz.

Men vergeet, of weet niet, dat als de wind zich naar de richting van den melkweg moest regelen, de wind in 24 uur ook éénmaal in de rondte moest gaan.

De anderen geven hun zeiven een bewijs af, dat zij minder kennis van het weder vooruit hebben dan een bruinvisch of meeuw, die wel geen andere beweegredenen zullen hebben als voedsel te zoeken, omdat het verder van land, op zee niet, of niet voldoende te vinden is.

Moge het nu een bewijs zijn, dat, wanneer er een kring (krans z.g. halo) om de zon, of kring om de maan is, wij onder den invloed van lagere drukking geraken en de vochtigheid van den dampkring is toegenomen, dan behoeft daaruit toch niet afgeleid te worden, dat wij slecht weder zullen krijgen, want deze depressie kan een zoodanigen weg volgen, dat wij buiten haar invloed blijven.

In den regel ziet men ook alleen kringen om de zon met die soort van wolken, die alleen voorkomen, als de barometerverschillen met ons en andere plaatsen betrekkelijk klein zijn.

Zijn er zoogenaamde vreemde zonnen, óf afzonderlijk, óf in een kring rondom de zon, en zijn deze, zooals het ons toeschijnt, in een draaiende beweging, dan wordt de zaak anders, want dit kan een bewijs zijn, dat het in de tegenovergestelde richting van het verschijnsel niet pluis is.

In dit geval is het juist verstandig, op zijn hoede te zijn, want hierop volgt gewoonlijk al zeer spoedig slecht weer, al is 't niet van langen duur.

B. v. ziet men 's morgens vroeg, even na zonsopgang op eenigen afstand van de zon, een vreemde zon (bijzon) soms daartegenover aan de andere zijde der zon, een