is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat de barometer hoog staat, niets anders is dan in den nacht opgetrokken damp, die tegen een uur of 9 wel weer verdwenen zal zijn, waarna dan schoon weder volgt.

Ook schilders, timmerlieden en metselaars zullen in de hoofdstukken, waarin wij de wolken, de depressies, de hondsdagen, onweders enz. behandelden, menige nuttige wenk vinden, die hun tot nut en voordeel kunnen zijn.

Tot hen, die niet alleen lichamelijk, maar ook finantieel het grootste belang bij het weder hebben, bekleeden de landbouwers en tuiniers wel de voornaamste plaats.

Nachtvorsten, hagelslag, langdurige droogte of te overvloedige regen zijn oorzaak, dat hun bedrijf dan onaangenaam en ongezond is, en kunnen ook hun verwachtingen op een goeden oogst den bodem inslaan.

Juist omdat het weder nu eens zijn vriend dan weder zijn vijand kan zijn, is het van het allergrootste belang voor den landbouwer, dat hij zooveel mogelijk op de hoogte blijft van het te verwachten weder en alles ter hand neemt, wat zijn weerkennis zou kunnen vergrooten en zijn oordeel over weervoorspellingen verruimen.

Vooral in den tijd van zaaien, planten en oogsten kan eenige meerdere kennis van het weder blijken van groote waarde voor hem te zijn.

Door het lezen en herlezen van al het hiervoren behandelde, en de voorbeelden door ons genoemd met het waargenomene te vergelijken, zal men hoe langer hoe meer er toe komen, om een eigen oordeel, op grond van feiten die zich hebben voorgedaan en herhaald, over het te verwachten weder te durven uitspreken, te voorspellen of er regen of droogte, warmte of koude, goed weder of storm te verwachten is.

Wanneer het komende voorjaar den landbouwer weder tot den arbeid op het land, den tuinier op den akker of in den tuin roept, zullen zij niet verzuimen om telkens met het