is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze een enkele maal toch noodig /al blijken te zijn. zal ik die van St. Hilaire gebruiken.

Ik heb nu eene opliet eind van dit hoofdstuk volgende lijst samengesteld, waarin il< «Ie voornaamste der in de litteratuur beschreven gevallen gerangschikt heb met vermelding van de gewichtigste afwijkingen, voor zoover deze bij de schrijvers waren te boek gesteld.

De meeste plaatsruimte heb ik gegund aan de beschrijvingen van het bekken met het geraamte van de onderste extremiteit en van het urogenitaal-stelsel. als zijnde deze deelen van het meeste belang.

Uitwendi" is aan de bovenste lichaamshelft meestal niets bijzonders te zien. Zijn er afwijkingen dan zijn dit toevalligheden, al verdient het wel de aandacht dat bij eenzelfde kind vaak zoovele gebreken tegelijk voorkomen.

Bij het geval van Ruge was er een hazenlip, in geval XIII een encephalocèle. in verschillende andere gevallen vond men anomaliën in het aantal ruggewervels en in dat der ribben. Vaak is nl. dit aantal grooter dan normaal en meer geestig dan belangrijk is hierover de opmerking van Yrolik. dat deze vermeerdering beteekenis heeft in zooverre, dat bij dieren, die weinig gebruik van hunne extremiteiten maken, zooals h. v. de slangen, het aantal wervels toeneemt, terwijl bij sterke ontwikkeling der ledematen het aantal vermindert, zooals b. v.

hij de kikvorschen.

Aan de onderste lichaamshelft valt de vorm der extremiteit. het gemis van anus en dat der uitwendige genitaliën