is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan, zoomede het verwisselen van liet cijfer van dienstjaren, blijven van kracht.

Onze Ministers voornoemd, zijn. ieder voor zoo veel hem aangaat, belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk hier te lande in het Staatsblad en in de Staatscourant geplaatst, en in de koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen op aldaar verbindende wijze afgekondigd zal worden, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, de Ministeriele Departementen, Onzen Kanselier der beide orden en aan de Algemeene Rekenkamer, tot informatie.

KÖ. 1866.

I Iet wonderbeeld der schutspatrones van Luxemburg met eene kroon begiftigd.

Vz. Het Mariabeeld, daaronder: A^°

1666

Omschrift: ei.igitur consolatrix afklicto-

rum patrona civitatis i-uxkmwjrgens1s

Kz. Paus Pius IX, linksgewend staande, heft met beide handen een kroon op, daaronder: anno 1866

Omschrift: CORONATUR A PIO IX IMAGO MIRACULOSA

Koper, met oog en ring, ovaal 28 bij 32 m.M. Kon. Kab.

De Jezuieten, die zich in 1594 'e Luxemburg hadden gevestigd, stichtten in 1625 eene kerk ter eere van het toen gevonden wonderbeeld en op hun aandrang werd in 1666 de H. Jonkvrouw tot schutsvrouw der stad in 1677, onder den titel van „Troosteres der bedrukten" door den landdag tot patrones van het geheele hertogdom uitgeroepen.

Jaarlijks heeft te harer eere een achtdaagsche feestviering plaats, besloten met een plechtige processie, waaraan vroeger ook alle autoriteiten deelnamen.