is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift: willem iii koning — der ned.

g. h. v. l.

Kz. Glad veld omgeven door een eikeloofkrans.

Omschrift: ® voor verdiensten ten opzigte

van s rijks verzamelingen van wetenschap en kunst

Zilver en brons, 53 m.M. Verz. Z.

Oranje penningen 1361.

Ingesteld bij k. H. dd. 5 Mei 1877 n". 32, luidende:

Wij Willem iii, enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 2 Mei 1877, litt. I, 6de afd.;

Gezien de Koninklijke besluiten van 7 Mei 1837, n». 79, 22 Julij 1838, n°. S7 en 25 Januarij 1841, n". 22, betreffende de toekenning van eene medaille aan diegenen, die Ons eenig boek- of kunstwerk, dat de viucht is van hunnen arbeid, doen toekomen of die eene menschlievende daad ten uitvoer hebben gebragt, welke kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering;

Hebben goedgevonden en verstaan:

met uitbreiding van het in die besluiten voorkomende te bepalen, dat eene dergelijke medaille als een blijk van erkentelijkheid en goedkeuring zal kunnen worden toegekend aan diegenen, die door het aanbieden van belangrijke geschenken of op eenige andere wijze zich verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van de verschillende wetenschappelijke en kunstverzamelingen des Rijks.

412 1877. 6 Mei.

Vergadering van de Société royale de Numismatique de Belgique te Maastricht.

Vz. Het gekroonde wapen van Maastricht, tusschen samengestrikte eike-en lauwertakken. Omschrift boven: stad Maastricht