is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vruchten: societas •

ART • SCIENT • BAT •

IN • MEMORIAM •

I • SAEC • FEL •

CLAVSI •

Onder den krans: ch. wiener. hruxem.es. Omschrift: * * * a • d • viii • k • mai • * * *

MDCCLXX VIII MDCCLXXVIII

Brons, 60 m.M. Verz. Z.

Bij de stichting van den Oeconomischen Tak der „Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem" (1777, later „Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij", thans „Maatschappij tot bevordering van Nijverheid"), bestond ook het voornemen onderdeelen daarvan in de koloniën te vestigen en werden als direkteuren der Holl. maatschappij benoemd Jerkmias van Riemsdijk, gouverneurgeneraal (f 3 Oktober 1777), diens opvolger Reinier i>e Klerk, toen direkteur-generaal en Mr. Jacobus Cornelis Mattheus Radi:macher. Deze laatste was reeds vroeger voornemens geweest, eene vereemgmg tot beoefening van kunsten en wetenschappal in OostIndie o]) te richten en vond toen veel tegenstand, thans, gesteund door den landvoogd de Ki.ekk, met wiens stiefdochter hij gehuwd was, vond zijn denkbeeld: geen onderdeel te worden der Holl. mij., doch een zelfstandig wetenschappelijk lichaam te stichten,meerderen bijval en 24 April 1778, op den dag der toetreding van den gouverneurgeneraal, werd het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, onder de zinspreuk „ten Nutte van het Gemeen", als opgericht beschouwd. Opperdirekteur was de gouverneur-generaal, direkteur Radermacher (geb. te 's-Gravenhage 30 Maart 1741, vermoord aan boord van het schip Java 24 December 1783 met zijne vrouw, door tot de equipage behoorende Chineezen) ^ '^et 6enootschap schrijft prijsvragen uit, zie prijspenning v. Loon, PI. xlviii, 11». 524, en bezit belangrijke verzamelingen op het gebied van Natuurkunde, Natuurlijke I listorie, Ethnologie, Numismatiek, enz.

Z. M. Willem III werd 26 Maart 1871 tot opperbeschermheer benoemd, veelal traden de gouverneurs-generaal als beschermheeren op. Zeer uitvoerig is de geschiedenis van de eerste eeuw van zijn bestaan beschreven door den voorzitter Mr. T. H. der Kinderen in het bij Ernst & Co. te Batavia uitgekomen Gedenkboek. Het ge-