is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN BOMBAY N/D NW. FRONTIER PROVINCE.

Van Delhi vertrok ik naar Lahore, hetwelk ik bezocht tijdens de aanwezigheid van den Prins van Wales, wien de Maharadja's en Radja's der "native states" van Pundjab en van Rajputana, omgeven door echt oostersche pracht, hunne hulde kwamen aanbieden. Een uitgebreid, in vakken verdeeld kamp was onder de muren der inlandsche stad opges agen; elk vak was betrokken door een der inlandsche vorsten met zijn talrijk gevolg, terwijl zich buiten het kamp c e standplaats der olifanten bevond, welke door de voorname gasten waren medegebracht, en welke onder hun galatuig met roode en groene verf waren beschilderd, De m '*n sche grooten maakten den Prins hunne opwachting in de woning van den Luitenant-Gouverneur, en dit bezoek werd den volgenden dag door den Prins en de Prinses beantwoord, die bij deze gelegenheid in eene galakoets gezeten waren, bespannen met zes kameeien, van het zadel gereden. I e Lahore zag ik voor den eersten keer grootere afdeelmgen inlandsche troepen, waaronder de mooi gebouwde 'khs, die met doedelzakken voorop, door de stad marcheerden, verder de kleine krijgshaftige Gurkha's uit Nepal a 'omstig, waaruit Lord Kitchener zijne lijfwacht heeft samengesteld, en ook eenige afdeelingen cavalerie. Verse ei ene feestelijkheden hadden er in de versierde stad voor de hooge bezoekers plaats, waaronder een groot bal, in e Montgomery Hall, een wit steenen, met marnier versierd gebouw, in koele tuinen buiten de "civil lines" gelegen.

Na Lahore ging mijn tocht naar de North-West Frontier 1 rovince, welke eerst sedert 1901 als zoodanig deel van et rijk uitmaakt. Niet slechts wegens zijn politiek en historisch belang wilde ik dit gebied bezoeken, maar ook omdat het geheel verschilt van hetgeen ik tot dusver gezien had. Voor hen die niet veel tijd aan dezen tocht unnen esteden, is de Khaibarpas, de eenige voor groote roepenafdeelmgen goed begaanbare doorgang van Indië