is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PUNJAB. CALCUTTA

veld te lokken en te wurgen, teneinde voormelde vrouw in diens bloed te doen baden, en daardoor hare voorspoedige bevalling te verzekeren. Zulke gevallen van crimineel bijgeloof doen zich daar meer voor. Mr. Clarke toonde mij ook de galg, die zich in eene kleine ommuurde ruimte bevindt. Hier wordt de veroordeelde binnen geleid en de strop wordt hem om den hals bevestigd. De bodem, die uit twee naar omlaagslaande kleppen bestaat, verdwijnt dan onder zijne voeten, en de geëxecuteerde hangt.

Waren er voor mijn gastheer geene ambtelijke bezigleden buitenshuis aan de orde, dan besprak hij soms met mij enkele punten zijner administratie. Bijzonder interessant waren zijne uiteenzettingen over de bemoeiingen der Britsche ambtenaren ten aanzien der "Settlement of the Landrent , nl. het vaststellen van het aandeel van den oogst, waarop het Gouvernement tegenover gemeenten of particulieren aanspraak kan maken. ')

Des Zondags reden wij naar de groote cathedraal, alwaar bij de godsdienstoefening het militaire contingent het sterkst veitegenwoordigd was; in het koor zag men verschillende onderofficieren. Eene eigenaardigheid, die mij hier evenals elders in Bntsch-lndië trof, was dat de soldaten die in hunne roode groot-tenues verschenen, hunne geweren in de kerk medebrachten.

kénmaal begaven Lowis en ik ons ter jacht op klein wild. Na een tocht van 12 mijlen op den weg naar Simla, stapten wij uit op de plaats waar de drijvers ons wachtten. Ons terrein was eene zandige, eenigszins golvende vlakte, doorsneden door talrijke ravijnen en vrij dicht met struikgewas begroeid; op den achtergrond verhieven zich de uitloopers van den eeuwigen Himalaya, welks toppen in den zonneschijn glinsterden. In die heerlijke omgeving joegen wij, ons in ééne lijn voortbewegende, tot 's avonds toe,

') Zie over dit punt Sir John Strachey: "India" bl. 332