is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PUNJAB. CALCUTTA.

Gedurende de eerste tien minuten hadden de huzaren, „the favountes" van het publiek, de overhand, doch dit geschiedde ten koste van te groote inspanning, en allengs veranderde zichtbaar de verhouding. Taaiheid en moed toonden de Engelschen genoeg te bezitten, doch de betere qualiteit van de ponies der Indische officieren, en hun kalm gedisciplineerd spel, behielden de overhand. Zonder hunne paarden te vermoeien, wisten zij dikwijls hunne tegenstanders te verschalken, en zoo lachte hun ten slotte de zege toe. Op het oogenblik dat de scheidsrechter het teeken van den afloop gaf, had de Golconda team drie goals en twee subsidiaries, tegen twee goals en twee subsidiaries aan de zijde der huzaren. De Onderkoning reikte de prijzen uit, en met de drie gebruikelijke cheers op de overwinnaars was deze match, die eene week had geduurd, afgeloopen.

1 e Calcutta was ik in de gelegenheid den heer Grommers waarnemend consul der Nederlanden en den heer Cohen Stuart, eveneens een landgenoot, te leeren kennen. Zij waren zoo vriendelijk mij een paar maal ten eten te vragen en mij in vele opzichten te helpen.

De heer Cohen Stuart schreef, zooals bekend is, in zijne belangrijke artikelen over de handelsbetrekkingen van Noordelijk Sumatra en Sabang met de Straits havens eenige opmerkingen neder over onze consulaire vertegenwoordiging in Britsch-Indie. Eenige zinsneden uit zijne, door ondernemingsgeest en energie bezielde vertoogen[ wil ik hier laten volgen:

„Ook onze consulaire vertegenwoordiging hier te lande en vooral te Calcutta verdient dringend de aandacht.

Als hoofdstad van het Britsch-Indische Rijk, en als zetel der machtigste koloniale regeering heeft Calcutta voor ons met alleen commercieele, maar ook politieke betefci- nis. en het behoorde daarom een onzer eerste en voornaamste consulaire posten te zijn. Onze positie als kolo-