is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

BIRMAH.

vergelijkt in een hoofdstuk over Java het Britsche stelsel ten aanzien der inlanders met het Nederlandsche. Niettegenstaande het jingoïsme dat in al zijne beschouwingen doorstraalt, komt hij tot de slotsom dat de "benevolent despotism der Nederlanders ten opzichte der Javanen, gunstig afsteekt bij de Engelsche staatkunde, waar deze geene middelen heeft weten te vinden om de Birmanen te beschermen tegen de gevolgen hunner apathie Allengs wordt de Birmaan in zijn eigen land door den ijverigen Chinees

Hoofdingang der Shwe Dagon Pagoda.

en den taaien Indiër verdrongen. Reeds nu verkiezen de Birmaansche vrouwen deze laatsten dikwijls boven hare landgenooten. In anderhalve eeuw zullen de volbloed Birmanen te tellen wezen, als zij dan niet geheel uitgestorven zijn. In de laatste twintig jaren neemt hun aantal voortdurend af, en dezen toestand vergelijkt Younghusband met dien op Java, waar sedert de teruggave van dat eiland in 1816, de inlandsche bevolking van 5.000.000 tot 30.000 000. zielen aangegroeid is.

Wanneer men de resultaten nagaat van het bestuur der