is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN BUITENZORG.

den luitenant Bruijns te ontmoeten, met wien ik te Venlo bij het 2de Regiment Huzaren gediend had en die, naar ik meende, het peloton cavalerie te Kotaradja kommandeerde; tot mijn leedwezen echter moest ik vernemen dat hij een half jaar te voren met verlof naar Nederland was vertrokken. Bracht mij deze tijding eene teleurstelling, van den anderen kant wer*i ik aangenaam verrast, door in den ofïicier van gezondheid die mij behandelde, iemand te vinden met wien ik verscheidene punten van aanraking

Groote Missigit te Kotaradja.

had. Gedurende de week gedwongen rust die volgde, wijdde Dr. Neeb mij niet slechts zijne goede zorgen, maar deed hij mij ook menig interessant verhaal over Indië, o. a. over den tocht van Overste van Dalen naar de Gajoelanden, dien hij in zijn geheel medemaakte. Veel vriendelijks werd mij van verschillende kanten in die dagen betoond, inzonderheid door den predikant Hagedoorn. Den 9den Februari was ik nagenoeg hersteld, en ik maakte mij zulks ten nutte om verschillende merkwaardigheden der plaats, aan beide zijden der Atjehrivier, waaronder den